Aktuality

 

PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ

 

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, IČO: 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), ve spojení s ustanovením § 779 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, uveřejňuje tímto rozhodnutí o prohlášení akcií společnosti za neplatné.

 

Na základě usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 20. srpna 2013, které bylo v obchodním rejstříku zveřejněno dne 23. září 2013, přešlo uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení v obchodním rejstříku vlastnické právo ke všem akciím společnosti Sativa Keřkov, a.s. na hlavního akcionáře společnosti. V souladu s ustanovením § 183l odst. 5 obchodního zákoníku byli dosavadní vlastníci akcií povinni předložit nekótované kmenové akcie společnosti znějící na majitele vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm korun českých) každé, nejpozději do 30 dní ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti, tedy do dne 22. listopadu 2013.

 

Akcionáře, kteří byli v prodlení s předložením akcií, vyzvalo dne 3. prosince 2014 představenstvo společnosti k jejich předložení v dodatečné lhůtě, která skončila dne 17. prosince 2014. Ve výzvě k předložení akcií v dodatečné lhůtě představenstvo akcionáře zároveň upozornilo, že akcie nepředložené ani v této dodatečné lhůtě budou po jejím uplynutí prohlášeny za neplatné. Vzhledem k tomu, že stále nebyly předloženy všechny akcie společnosti, představenstvo společnosti tímto

oznamuje, že

dne 30. prosince 2014 rozhodlo o prohlášení všech akcií společnosti, které nebyly odevzdány společnosti ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, za neplatné.

 

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 3 438 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií emitovaných společností ve formě na majitele každá ve jmenovité hodnotě 428,- Kč, série ST, v případě nahrazení hromadnou listinou série STH, datum emise 11.6.2012, pořadová čísla akcií:

  • 1 – 20;

  • 4267;

  • 5148 – 5172;

  • 5522 – 8913.

 

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.

 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VÝMĚNĚ V DODATEČNÉ LHŮTĚ


Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 474 69 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), uveřejňuje tímto výzvu dosavadním vlastníkům akcií společnosti.


Na základě usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 20. srpna 2013, které bylo v obchodním rejstříku zveřejněno dne 23. září 2013, přešlo uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení v obchodním rejstříku vlastnické právo ke všem akciím společnosti Sativa Keřkov, a.s. na hlavního akcionáře společnosti.


V souladu s ustanovením §183l odst. 5 obchodního zákoníku byly dosavadní vlastníci akcií povinni předložit nekótované kmenové akcie společnosti vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), nejpozději do 30 dní ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti, tedy do dne 22. listopadu 2013.


Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s. tímto vyzývá všechny dřívější vlastníky akcií, kteří v určené lhůtě nepředložili všechny akcie společnosti, aby tak učinili v dodatečně stanovené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo společnosti tímto určuje, a to nejpozději do dne 17. prosince 2014.


Akcionáři jsou povinni odevzdat akcie pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538 705 711. Určená výše protiplnění činí 470,- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), a 469 589,- Kč (čtyři sta šedesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějící na majitele.


Upozornění pro akcionáře:

Akcie společnosti, které nebudou ve výše uvedené lhůtě odevzdány, budou po uplynutí této lhůty představenstvem společnosti prohlášeny za neplatné.


Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.

 

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ PODOBY AKCIÍ

 

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

oznamuje, že

 

  1. Jediný akcionář společnosti přijal v působnosti valné hromady společnosti dne 17. dubna 2014 rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti z listinné na zaknihovanou.

  2. Jediný akcionář společnosti je povinen odevzdat stávající listinné akcie emitované společností nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tedy nejpozději do 25. června 2014. Akcie se odevzdávají v sídle společnosti k rukám člena představenstva společnosti v pracovní dny vždy od 9.00 do 16.00 hodin.

  3. Jediný akcionář společnosti se tímto vyzývá ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

  4. Jediný akcionář je povinen společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

 

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.

                   

: : Výběr z Galerie

Odrůda KatkaNa poliProhlídka porostůPan Ing. VoralOdrůda KorelaOdrůda Kordoba